A Mária Légió egy katolikus, világi mozgalom, az apostolkodás közösségi és szervezeti formája. Minden lelki gondozási munkát elvégez. Nem foglakozik azonban anyagi segítségnyújtással, pénzgyűjtéssel és politikával.

Hogyan alakult ki? Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén Frank Duff vezetésével alapította néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház arcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. Jelenleg 191 országban van jelen, több; mint 3 millió aktív taggal és több mint 10 milió ún. segédimádkozóval. Az alapító, Frank Duff boldoggáavatási eljárása folyamatban van. A Mária Légiót az elmélyülést kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a felismerés: “ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennnap megmutatnunk Őt az embereknek”

“Per Mariam ad Jesum” – Jézushoz a legrövidebb út Mária által vezet! Óriási lehetőség és nagy megtiszteltetés az Istenanya vezetése és oltalma alatt Szent Fiának uralmáért cselekedni. Ahogy Mária adta a világnak Jézust, nekünk is úgy kell Őt mindennap életünkkel tanúsítanunk! Jézust adni az embereknek!

A Szűzanya tisztelői kerülik a bűnt, s megpróbálják elsajátítani fő erényeit. Ezek: a mélységes alázatosság, az élő hit, a tökéletes engedelmesség, az állandó ima, mindenirányú önmegtagadás, szeplőtelen tisztaság, égő szeretet, hősies türelem, angyali szelídség, isteni bölcsesség.

A Mária Légió célja az Egyház feladataiban való közreműködéssel az örömhír hirdetése és elterjesztése, valamint Isten dicsőítése a tagok megszentelődése által. Engedelmesség a krisztusi megbízatásban: “Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)

A keresztségben mindannyian küldetést kaptunk, a bérmálásban pedig megerősítést. E küldetésünkre akkor ígéretet tettünk. Tehát az Egyház megújulásában való tevékeny részvétel feladatunk és kötelességünk.

Tudjuk, hogy ez a világ elmúlik, és hogy az emberi lélek örök életű. Ebből követezik, hogy egyetlen lélek is többet ér, mint az egész anyagi világ! Lehet-e a lélek megmentésénél szentebb és fontosabb feladatunk?

A 20. Században több pápa is kifejezte állásfoglalását a Máia Légióról. XI. Piusz: “Különleges áldásunkat adjuk a csodálatos és szent ügyre, a Mária Légióra. Imádkozom értetek, hogy még nagyobb buzgósággal gyakorolhassátok a megkezdett apostolkodást imában és tettben egyaránt”. XII. Piusz: “Őszentsége az évek folyamán atyai érdeklődéssel követte a Mária Légió fejlődését; óriási mértékben növekedett Mária azon odaadó és bátor híveinek serege, akik a gonosz hatalma ellen küzdenek a mai világban; a pápa Önökkel együtt örül, hogy már a világ mind a négy sarkán kitűzve látja a Légió zászlaját.” XXIII. János: “A Mária Légió a katolikus egyház igazi arculatát jeleníti meg.” VI. Pál: “A Mária Légió szelleme valóban tagjai mély, bensőséges életében találja bőséges táplálékát, valamint fegyelmükben, a felebaráti üdvösségért vállalt odaadásukban, az egyház iránti rendíthetetlen hűségükben.” VI. Pál pápa meghívta Frank Duffot Rómába, hogy megfigyelőként vegyen rószt a II. Vatikáni Zsinaton. Ezzel kívánta elismerni és megerősíteni Frank Duff apostoli téren végzett hatalmas munkáját. II. János Pál: “A Ti világi hivatásotokra – hogy Isten népének kovásza legyetek, keresztény buzdítás a mai világban, hogy összekötőkapcsot alkossatok a papság és a hívek között – a legnagyobb mértékben szükség van”

A Mária Légiónak lehetünk imádkozó tagjai, vagy aktívan dolgozó, apostolkodó tagjai. Utóbbiak a lelkiatya vezetésével hetente összejönnek, imádkoznak, s megbeszélik a következő heti munkafeladatokat.

Egyházközségünkben is évek óta jelen van a Mária Légió mozgalom. Összejöveteleinket minden héten szerdán 9 órai kezdettel tartjuk a plébánia épületében. Aki szeretne egy katolikus közösségben Jézusért a rászorulóknak segítséget adni, csatlakozzon bátran hozzánk!

 

– Nagy Péter –